Integraatio (järjestelmäintegraatio, EAI)

Integraatio (usein myös järjestelmäintegraatio) tarkoittaa eri alustoilla ja/tai tekniikoilla toteutettujen ohjelmistojen, tietokantojen ja järjestelmien liittämistä toisiinsa. Integraatio varmistaa sen, että nämä yhteen liitetyt osat keskustelevat keskenään sekä mahdollistaa datan ja tiedonkulun siirtymisen toisiin järjestelmiin. Englanninkielellä järjestelmäintegraatiosta käytetään usein nimitystä EAI (Enterprise Application Integration).

Teknologian nopea kehitys haastaa yritykset monin tavoin, erityisesti kun puhutaan erilaisten tietojärjestelmien yhteensopivuudesta. Monissa organisaatioissa kriittiset liiketoimintatiedot jakautuvat useiden eri järjestelmien kesken, mikä voi johtaa tiedon pirstaloitumiseen ja tehottomuuteen. Yleinen ongelma on, että nämä järjestelmät eivät kommunikoi keskenään optimaalisesti, mikä vaikeuttaa tietojen yhdistämistä ja hyödyntämistä.

Integraation hyödyt yritystoiminnalle ovat usein merkittäviä. Integraatio eri järjestelmien välillä mahdollistaa ennen kaikkea sujuvan ja toimivan työskentelyn yrityksissä. Se vähentää manuaalista työtä automatisoimalla esimerkiksi tiedostojen siirtelyn ja sähköpostien lähettelyn sekä auttaa vähentämään inhimillisistä tekijöistä johtuvia virheitä. Integraation ansiosta yrityksen henkilöstöresursseja voidaan käyttää liiketoiminnalle olennaisimpiin ja tärkeämpiin työtehtäviin.

Järjestelmäintegraation toteutus vaatii syvällistä ymmärrystä asiakasyrityksen liiketoiminnasta. Kun integraatiota lähdetään toteuttamaan, on oleellista paneutua kunnolla asiakasyrityksen liiketoimintaan. Näin saadaan kuva siitä, minkälaisia integraatioita on mahdollista rakentaa sekä lisäksi onko jotain jo mahdollisesti olemassa, ja jos on, voidaanko niitä käyttää hyväksi. Lisäksi liiketoimintakatsauksen avulla saadaan tietoa siitä missä ja minkälaista dataa yrityksellä on käytettävissä eri järjestelmissä.

Pohjimmiltaan integraatiossa on siis kyse tiedon siirtämisestä järjestelmästä toiseen sekä mahdollisesti myös takaisin päin ja sen hyödyt yritystoiminnalle voivat olla elintärkeitä. Menestyksekäs integraatio vaatii kuitenkin myös vahvaa projektinhallintaa, selkeää kommunikaatiota kaikkien sidosryhmien kanssa ja kykyä mukautua muuttuviin liiketoimintaprosesseihin.

Kts. myös rajapinta, avoin rajapinta, API

Bautomo on liiketoimintaprosessien automatisointiratkaisu, jolla otat kaiken keskeisen tiedon hallintaan

Bautomo koostuu moduulipohjaisesta järjestelmästä sekä jatkuvista palveluista. Bautomo tuo mukanaan tehokkuutta, vähentäen manuaalisen työn tarvetta ja pienentäen virheiden mahdollisuutta sekä mahdollisuuden vastata asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin entistä nopeammin ja huolellisemmin. Samalla tiiminne säästää arvokasta aikaa, ja voi keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin ja kasvattaa liiketoimintaa skaalautuvasti.

Anna tästä pikapalautetta

2024 Bautomo | Tietosuojaseloste | Terms of service | ISE.fi | Vasarakatu 1, 40320 Jyväskylä